Vložka č 1

k rámcovej zmluve o poistení

 

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenúprevádzkou motorového vozidla pre nečlenov OZ Justície
  1. 1.    Poistenie sa vzťahuje na:

Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Predmetom poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Rozsah poistenia podľa zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V prípade zmeny legislatívy (zmena minimálnych limitov odškodnenia), čo by mohlo mať za následok zvýšenie dohodnutej ceny poistného, si poisťovňa vyhradzuje právo dojednať takéto zmeny dodatkom k Rámcovej dohode.

Minimálne limity poistného plnenia:

Pre škody na zdraví alebo usmrtení – 5 000 000 EUR,

Pre vecné škody, ušlý zisk a náklady právneho zastúpenia – 1 000 000 EUR.

  1. 2.    Sadzby a podklady pre výpočet základného poistného:

           Štruktúra delenia motor.  vozidiel podľa jednotlivých skupín a sadzby poistného: Tabuľka č.1

  1. 3.    Poistné podmienky:

           Pre poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné

           podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č.

           708 (ďalej len „VPP“) a Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu

           spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „ZD“).

  1. 4.    Osobitné dojednania:

a)  Poistné bude hradené v  ročných splátkach.

b)  Odchýlne od VPP a ZD sa dojednáva, že poisťovňa nebude uplatňovať pre motorové vozidlá prirážku malus za nepriaznivý škodový priebeh.

  1. 5.    Kontakt  a postup pri uzatvorení poistenia

Dalian,s.r.o., Slovenská 39, 080 01 Prešov.

Email: justicia@dalian.sk

t.č. 0948 881 188 – Mgr.Dalibor Gdovin – riaditeľ spoločnosti

      0905 881 177 –         Jana Hrížová – zást. riaditeľa

      0908 622 860 –         Bibiana Mathiová – asistent predaja produktov

      0903 973 222 –         Simona Kunayová – asistent predaja produktov

  • Na mail justicia@dalian.sk je potrebné zaslať kópiu Občianskeho a Technického preukazu.
  • Dátum, od kedy má byť poistenie účinné

 

Tabuľka č.2Sadzobník na povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú

                            prevádzkou motorového vozidla pre nečlenov OZ Justície

Tabuľka PZP – Pdf.

origos necl